Prosjektpartnere

Universitetet i Stavanger (UiS)

Det helsevitenskapelige fakultet 

Prosjektet for fleksibel sykepleierutdanning ledes av Det helsevitenskapelige fakultet (HV) ved Universitetet i Stavanger (UiS), og utvikles i samarbeid med NettOp-UiS. 

HV-fakultetet har 1200 studenter og 200 ansatte. Det har bachelorutdanninger i sykepleie og paramedisin. Fakultetet tilbyr også sykepleiefaglige spesialiseringer innen jordmorfag, helsesykepleie, anestesi-, intensiv- og operasjonssykepleie og videreutdanning i kreftsykepleie.

De ansatte ved HV-fakultetet er kjent for et stort engasjement for faget, utvikling av nye undervisningsmetoder og verktøy som gir god læring for studentene. Innen både utdanning og forskning fokuseres det på digitalisering, tverrfaglig samarbeid og simulering. Sykepleielaboratoriet i Kjell Arholms hus på UiS, simuleringssenteret SAFER og det nyetablerte test-, innovasjons- og simuleringssenteret HelseCampus er fasiliteter som studentene bruker for å øve på praktiske prosedyrer og simulering av situasjoner som er relevante for utfordringer de vil møte i praksis og i arbeidslivet. 

NettOp-UiS 

NettOp er en avdeling under Prorektor for utdanning ved Universitet i Stavanger med spesiell kompetanse på nettdidaktikk og utvikling av digitale læremidler og nettbaserte kurs. NettOp ble opprettet allerede i 2000, som en av de første i norsk universitets- og høgskolesektor for å støtte fakultetene med digitalisering for fleksibel utdanning og digital innovasjon i undervisning og læring. NettOp har utstrakt samarbeid med Det helsevitenskapelige fakultet både i forbindelse med utviklingen av digitale læremidler for utdanningene og i en rekke nasjonale og europeiske prosjekter. 

Ryfylke IKS

Selskapet driv verksemda dels i eigen regi, dels som tilretteleggar for andre både offentlege og private verksemder. Ryfylkerådet – ordførarane og rådmennene i eigarkommunane – er selskapets operative eigarar. Styret sørgjer for forsvarleg drift av selskapet og fører tilsyn med dagleg leiar. Kontoret ligg i dag på Hjelmeland, og har 2 tilsette pluss prosjektmedarbeiderar. Administrasjonsmålet er nynorsk. 

Ryfylke IKS er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29.1.1999 nr. 6, med kommunane Suldal, Hjelmeland, Strand, Forsand og Sauda som deltakarar. Etter kommunereforma har delar av Forsand gått inn i Sandnes kommune, som nå er med i samarbeidet. Andre kommunar har høve til å søkja medlemskap.

Hjelmeland kommune

En kommune der du har fjord og båtliv utenfor døren og høyfjell og turområder bare noen minutter unna, men samtidig når du storbyen på under en time. En kommune som er ganske liten med 2600 innbyggere, men samtidig romslig og stor med 1067 kvadratkilometer. En kommune som er så glad i barnefamilier at vi like godt tilbyr dem gratis barnehageplasser. Den kommunen er Hjelmeland, naturligvis!

Som sykepleier i kommunen vil du få en variert og spennende arbeidshverdag. Kommunen har flere arbeidsplasser for sykepleiere: sykehjem med somatisk og demensavdeling, hjemmesykepleie, korttidsavdeling med øyeblikkelig hjelp, psykiatritjeneste og legekontor. Alle avdelinger har fokus på arbeidsmiljø og tverrfaglig samarbeid.

Hjelmeland kommune tilbyr konkurransedyktig lønn og gode stipendordninger for fagutvikling og kompetanseheving. 

Sauda kommune

Sauda er en kommune i Rogaland som består av Sauda by og omland rundt Saudafjorden i Ryfylke. Kommunen grenser i vest mot Etne, i nordøst mot Ullensvang og i sør mot Suldal. I nord løper fylkesgrensen mot Vestland, og Sauda er Rogalands nordligste kommune. Innbyggertallet var i 2021 på 4536 fordelt på omtrent 546,6 kvadratkilometer.

Strand kommune

Strand kommune er inngangsporten til flotte Ryfylke med en enkel og rask forbindelse med Stavanger. Med sine 13.029 innbyggere er Strand den største kommunen i Ryfylke. Kommunen er 279 kvadratkilometer i utstrekning. Hvis du vil utdanne deg til sykepleier og få jobb som sykepleier tilbyr Strand gode lønnsbetingelser og en god stipendordning. Distriktsvennlig utdanning er et kjempegodt tilbud hvis du vil ta utdanningen der du bor.

Suldal kommune

Suldal kommune er Rogaland største kommune i utstrekning og har i overkant av 3800 innbyggjarar. Den har alt av natur, fjord, fjell og høghei. Suldal ønskjer å bli ein kompetanse-kommune og satsar sterkt på utdanning og har gode ordningar for vidareutdanningar. I kommunen som ligg ca. 2 timar frå næraste sjukehus vil du få spennande oppgåver som sjukepleiar og bli fagleg sjølvstendig sjølv om du har veldig gode arbeidskollegaer. Me tilbyr konkurransedyktig løn og har gode ordningar for utdanning. Suldal vil starta opp med årsturnus med ulike arbeidstidsordningar, så her er du med å legge din arbeidsplan.

Scroll to Top